Regionaal Topsport Centrum Zoetermeer

Specialistische ijshockeyopleiding op regionaal niveau

 
 

Visie en missie

 

IN HET KORT: VISIE EN MISSIE RTC IJSHOCKEY MIDDEN NEDERLAND

 

De totstandkoming van het RTC IJshockey in de stad Dordrecht voor het regionale ijshockeytalent is binnen het nieuwe topsportbeleid (2016-2020) een component in breed kader ten behoeve van talentontwikkeling. Het is daarbij goed om regionale en tevens landelijke ontwikkelingen optimaal te volgen.

 

Dit zijn enkele factoren die het ontstaan van dit topsportplatform dragen en het tot een succes kunnen brengen:

 

 • Trainer/Coach niveau 3 en 4 (begeleidingsteam) en regionale subtop tot nationale top (Jong Oranje) ijshockeyspelers (statussen en selecties) die in meerderheid binnen vastgestelde talentprofielen passen. De basis van enig sportief succes begint en eindigt bij kwaliteit op de werkvloer (talent(en), trainer(s), accommodatie).
 • De Sportboulevard Dordrecht en het Dordt Sport Talentcentrum is een onderscheidende, geschikte accommodatie en biedt alle benodigde faciliteiten om het trainingsprogramma volledig te waarborgen.
 • Sterke, ambitieuze lokale vereniging Dordrecht Lions in Dordrecht met een stevig regionaal draagvlak en een erkende sportbond (NIJB) is essentieel.
 • Een goed georganiseerd en functionerend RTO en CTO Metropool waarin/waarmee in kwaliteit van begeleiding/facilitering van deze regionale ijshockeytalenten en organisatie is voorzien.
 • Het RTC IJshockey moet voorzien zijn van een individueel passend opleidingsprogramma (Jaarplan 2018/2019), tevens van een Meerjarenbeleidsplan. Beide uitvoeringen zijn geschreven voor een vijfjarig termijn (2016-2020).

 

HET RTC IJSHOCKEY MIDDEN NEDERLAND GELDT ALS HOOGWAARDIG EN ONDERSCHEIDEND TOPSPORTPLATFORM EN STAAT ONAFHANKELIJK EN OBJECTIEF NAAST DE LOKALE VERENIGING.

 

 

 • Deze status is voor het RTC IJshockey noodzakelijk en wordt indirect verleend door de betrokken partijen. Doorslaggevend zijn daarbij de certificatie van het opleidingsprogramma en de aanwezigheid en het niveau van deelnemend talent. Voor aansluiting van lokaal op regionaal en eventueel nationaal niveau zou vooral ingezet kunnen worden op de versterking van de lokale verenigingen. 
 • Er worden criteriapunten, richtlijnen, aanbevelingen of suggesties gesteld binnen de inrichting van het RTC IJshockey. Het opleidingsprogramma is allereerst een zelfstandige rechtspersoonlijkheid en houdt de organisatiestructuur eenvoudig. Daarnaast onderscheidt en organiseert het de participatie/toezicht, besturing en belang, daarnaast stelt het duidelijk per positie, de verantwoordelijkheden (voor het resultaat) en bijbehorende bevoegdheden (voor de organisatie), vast. Ook voorziet het opleidingsprogramma een heldere communicatiestructuur en goede informatievoorziening. 
 • Het RTC IJshockey functioneert en borgt continuïteit in een relatienetwerk waarin de samenwerking en wederzijdse betrokkenheid concreet is vastgelegd. De participerende lokale vereniging (Amsterdam – Alkmaar – Utrecht – Zoetermeer – Den Haag – Leiden – Dordrecht) zorgt voor fundamenteel draagvlak en voeding. Onderwijs- (LOOT of TV) geeft ruimte en oplossingen voor een combinatie van sporten en studeren waarbij de sportbeoefening leidend is (e.e.a. conform het gecertificeerde, goedgekeurd opleidingsprogramma). 
 • Sportbedrijf Dordrecht met haar Dordt Sport Talentcentrum en andere deelnemers in de RTO Metropool regio leveren minimaal hun reguliere rand voorwaardelijke (financiële) bijdrage. Het opleidingsprogramma manifesteert trainingsomstandigheden en een jaarplan van hoog niveau en een concrete verbinding naar het Meerjarenbeleidsplan. De talentcoach is gediplomeerd/gekwalificeerd op niveau 4 en heeft een aantoonbare (gezags)relatie met de partners binnen het Dordt Sport Talentcentrum die de kwaliteit van het fysiek/medisch/voeding en mentale beleid borgt. De Talentcoach draagt daarbij mede zorg voor en organiseert actief een goede en vruchtbare verstandhouding met name het kader van de participerende lokale jeugdvereniging. Deze relatie moet als een kritische succesfactor worden gezien.
 • De regionale ijshockeytalenten die in eerste instantie en bij voorrang deel uit gaan maken binnen het RTC IJshockey, passen in de landelijk vastgestelde profielen van regionale belofte en nationaal talent. Deze zijn als zodanig aangewezen door de lokale vereniging of gescout door het technische kader binnen de sportbond. De aangewezen regionale / nationale talenten staan geheel vrij al of wel/niet lid te blijven van hun eigen vereniging. Uiteraard wordt dit wel geadviseerd!

 

 

 • De exploitatie van het huidige RTC IJshockey is primair een zaak van direct betrokkenen en belanghebbenden:

   

 1. Deelnemende regionale/nationale ijshockeytalenten en tevens achterban (ouders e.d.).
 2. Participerende lokale jeugdverenigingen, mogelijk kader van BENE-Liga clubs.
 3. Op faciliterende basis ondersteunt de Gemeente Dordrecht met haar Dordt Sport Talentcentrum en het creëren van een combinatiefunctionaris.
 4. Overige semipublieke instanties die dit opleidingsprogramma ondersteunen.
 5. De NIJB (Nederlandse IJshockey Bond), die erkenning geeft.

 

Partners